Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro is het behartigen van de belangen van Fugro N.V. van de ondernemingen die door Fugro N.V. en de met Fugro N.V. in de groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van Fugro en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en dat de invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit van Fugro N.V. en van die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting is opgericht in 2001 en verwezenlijkt haar doelstelling als van Fugro N.V. onafhankelijk rechtspersoon, onder meer door het verwerven van Beschermingsprefs in het kapitaal van Fugro N.V. (www.fugro.com) en het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten.